برچسب‌ها:

تاريخ : شنبه 31 خرداد 1393برچسب:, | 12:58 | نويسنده : ERFAN |


1ـ ماشین دستشویی داشته تو جوب سرپاش کردن؟

2ـ میخواسته ماشینو تو جوب بشوره؟

3ـ اومده از جوب بپره پاش لیز خورده؟

4ـ رانندش زن بوده میخواسته پارک دوبل کنه؟

5ـ از ماشین جای پل استفاده میکنن؟


برچسب‌ها:

تاريخ : شنبه 31 خرداد 1393برچسب:, | 12:54 | نويسنده : ERFAN |

عکس العمل بعضیا وقتی معلم واسه حل تمرین صداشون میکنه!!

 


برچسب‌ها:

تاريخ : شنبه 31 خرداد 1393برچسب:, | 12:53 | نويسنده : ERFAN |


برچسب‌ها:

تاريخ : شنبه 31 خرداد 1393برچسب:, | 12:52 | نويسنده : ERFAN |


برچسب‌ها:

تاريخ : شنبه 31 خرداد 1393برچسب:, | 12:51 | نويسنده : ERFAN |

جوهرش تموم شده بود،این پرینت آخری خوب در نیومد!!!!!!


برچسب‌ها:

تاريخ : شنبه 31 خرداد 1393برچسب:, | 12:48 | نويسنده : ERFAN |


برچسب‌ها:

تاريخ : شنبه 31 خرداد 1393برچسب:, | 12:47 | نويسنده : ERFAN |


برچسب‌ها:

تاريخ : شنبه 31 خرداد 1393برچسب:, | 12:45 | نويسنده : ERFAN |


برچسب‌ها:

تاريخ : شنبه 31 خرداد 1393برچسب:, | 12:45 | نويسنده : ERFAN |


برچسب‌ها:

تاريخ : شنبه 31 خرداد 1393برچسب:, | 12:42 | نويسنده : ERFAN |


برچسب‌ها:

تاريخ : شنبه 31 خرداد 1393برچسب:, | 12:33 | نويسنده : ERFAN |


برچسب‌ها:

تاريخ : شنبه 31 خرداد 1393برچسب:, | 12:33 | نويسنده : ERFAN |


برچسب‌ها:

تاريخ : شنبه 31 خرداد 1393برچسب:, | 12:32 | نويسنده : ERFAN |


برچسب‌ها:

تاريخ : شنبه 31 خرداد 1393برچسب:, | 12:31 | نويسنده : ERFAN |


برچسب‌ها:

تاريخ : جمعه 30 خرداد 1393برچسب:, | 12:9 | نويسنده : ERFAN |


برچسب‌ها:

تاريخ : جمعه 30 خرداد 1393برچسب:, | 12:9 | نويسنده : ERFAN |


برچسب‌ها:

تاريخ : جمعه 30 خرداد 1393برچسب:, | 12:8 | نويسنده : ERFAN |


برچسب‌ها:

تاريخ : جمعه 30 خرداد 1393برچسب:, | 12:7 | نويسنده : ERFAN |


برچسب‌ها:

تاريخ : جمعه 30 خرداد 1393برچسب:, | 12:3 | نويسنده : ERFAN |


برچسب‌ها:

تاريخ : جمعه 30 خرداد 1393برچسب:, | 12:2 | نويسنده : ERFAN |


برچسب‌ها:

تاريخ : جمعه 30 خرداد 1393برچسب:, | 12:1 | نويسنده : ERFAN |


برچسب‌ها:

تاريخ : جمعه 30 خرداد 1393برچسب:, | 11:56 | نويسنده : ERFAN |


برچسب‌ها:

تاريخ : پنج شنبه 29 خرداد 1393برچسب:, | 10:33 | نويسنده : ERFAN |


برچسب‌ها:

تاريخ : پنج شنبه 29 خرداد 1393برچسب:, | 10:31 | نويسنده : ERFAN |

خدایی اول اردک دیدین یا خرگوش !؟

تصویری دو پهلو


برچسب‌ها:

تاريخ : پنج شنبه 29 خرداد 1393برچسب:, | 10:25 | نويسنده : ERFAN |


برچسب‌ها:

تاريخ : پنج شنبه 29 خرداد 1393برچسب:, | 10:24 | نويسنده : ERFAN |


برچسب‌ها:

تاريخ : پنج شنبه 29 خرداد 1393برچسب:, | 10:22 | نويسنده : ERFAN |

 

یه ادم اینجا مخفیفه پیداش کنین جواب ادامه مطلب


برچسب‌ها:

ادامه مطلب
تاريخ : پنج شنبه 29 خرداد 1393برچسب:, | 10:19 | نويسنده : ERFAN |


برچسب‌ها:

تاريخ : پنج شنبه 29 خرداد 1393برچسب:, | 10:18 | نويسنده : ERFAN |


برچسب‌ها:

تاريخ : پنج شنبه 29 خرداد 1393برچسب:, | 10:12 | نويسنده : ERFAN |


برچسب‌ها:

تاريخ : پنج شنبه 29 خرداد 1393برچسب:, | 10:2 | نويسنده : ERFAN |


برچسب‌ها:

تاريخ : چهار شنبه 28 خرداد 1393برچسب:, | 10:39 | نويسنده : ERFAN |


برچسب‌ها:

تاريخ : چهار شنبه 28 خرداد 1393برچسب:, | 10:38 | نويسنده : ERFAN |

خواستم کیفیت دوربین گوشیمو تست کنم
یه عکس از پا دریمون گرفتم !
خیلی خوب شده عکسش نه ؟!


برچسب‌ها:

تاريخ : چهار شنبه 28 خرداد 1393برچسب:, | 10:32 | نويسنده : ERFAN |

خلاصه بگم تا وقتی وسط هدف نزنی آلارمش خفه خون نمیگیره !


برچسب‌ها:

تاريخ : چهار شنبه 28 خرداد 1393برچسب:, | 10:29 | نويسنده : ERFAN |

میدونم براتون سوال شده که این عکس چیه !؟
ایربگ (Airbag) ماشینه که تو صورت دختر باز شده


برچسب‌ها:

تاريخ : چهار شنبه 28 خرداد 1393برچسب:, | 10:28 | نويسنده : ERFAN |

هــه هــه !
ایـنـو نگـا کنین !
گوشی ضد آب !
بـرو عـمـو بـرو ، مـا گـوشـی سـاختـیم راحـت از جیـب در میـاد …
بـرو از خـدا بتـرس …


برچسب‌ها:

تاريخ : چهار شنبه 28 خرداد 1393برچسب:, | 10:18 | نويسنده : ERFAN |


برچسب‌ها:

تاريخ : دو شنبه 26 خرداد 1393برچسب:, | 9:42 | نويسنده : ERFAN |


برچسب‌ها:

تاريخ : دو شنبه 26 خرداد 1393برچسب:, | 9:42 | نويسنده : ERFAN |


برچسب‌ها:

تاريخ : دو شنبه 26 خرداد 1393برچسب:, | 9:39 | نويسنده : ERFAN |