برچسب‌ها:

تاريخ : سه شنبه 26 فروردين 1393برچسب:, | 11:21 | نويسنده : ERFAN |

قانون سوم خوابگاه : اصل مجموع دمپایی ها می گوید :
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
تعداد دمپایی ها در خوابگاه کم یا اضافه نمی شود ، فقط از واحدی به واحد دیگر انتقال میابد


برچسب‌ها:

تاريخ : سه شنبه 26 فروردين 1393برچسب:, | 11:13 | نويسنده : ERFAN |

ﯼ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺍﻧﻘﺪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎﺭ ﺑﻮﺩ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﺍﻟﮑﯽ ﺣﻠﻘﻪ ﺩﺳﺘﺸﻮﻥ
ﻣﯿﮑﺮﺩﻥ ﮐﺴﯽ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﻧﺸﻪ!
ﺍﻻﻥ ﺁﺳﺘﯿﻦ ﻣﺎﻧﺘﻮ ﺭﻭ ﺗﺎ ﺁﺭﻧﺞ ﻣﯿﺪﻥ ﺑﺎﻻ ﻫﻤﻪ ﺑﺒﯿﻨﻦ
ﭼﯿﺰﯼ
ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﺎﺯﻡ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎﺭ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺖ…… ))

اصن یه وضی


برچسب‌ها:

تاريخ : سه شنبه 26 فروردين 1393برچسب:, | 11:8 | نويسنده : ERFAN |


برچسب‌ها:

تاريخ : سه شنبه 26 فروردين 1393برچسب:, | 11:8 | نويسنده : ERFAN |


برچسب‌ها:

تاريخ : سه شنبه 26 فروردين 1393برچسب:, | 11:6 | نويسنده : ERFAN |


برچسب‌ها:

تاريخ : سه شنبه 26 فروردين 1393برچسب:, | 11:5 | نويسنده : ERFAN |


برچسب‌ها:

تاريخ : سه شنبه 26 فروردين 1393برچسب:, | 11:4 | نويسنده : ERFAN |


برچسب‌ها:

تاريخ : سه شنبه 26 فروردين 1393برچسب:, | 11:3 | نويسنده : ERFAN |


برچسب‌ها:

تاريخ : دو شنبه 18 فروردين 1393برچسب:, | 18:56 | نويسنده : ERFAN |


برچسب‌ها:

تاريخ : دو شنبه 18 فروردين 1393برچسب:, | 18:54 | نويسنده : ERFAN |


برچسب‌ها:

تاريخ : دو شنبه 18 فروردين 1393برچسب:, | 18:53 | نويسنده : ERFAN |


برچسب‌ها:

تاريخ : دو شنبه 18 فروردين 1393برچسب:, | 18:52 | نويسنده : ERFAN |


برچسب‌ها:

تاريخ : دو شنبه 18 فروردين 1393برچسب:, | 18:50 | نويسنده : ERFAN |